ECO-Center модел за подобряване на достъпа до възможности за обучение за възрастни

 

Предложеният модел включва 3-дименсиална структура с ключови елементи както следва:

1. Обучителен панел, който обхваща:

 • Създаване на обучителни курсове, базирани на резултатите от обучениетопо чиста околна среда, с конкретно съдържание и структурни елементи: знания, умения и компетенции; набор от обучителни пътеки, предназначени да отговарят на разнообразните образователни изисквания на целевите групи по проекта, с Европейски инструменти за определяне и оценка на квалификациите: EUROPASS, ЕКР и EКПОО.

2. Панел Кариерно развитие, който включва:

 • Каталог на компетенции по чиста околна среда: набор от описания на компетенции за доставчици на обучение за възрастни в областта на проекта.
 • Паспорт на Знания и Умения: набор от примерни документи за формиране на индивидуално професионално портфолио на обучаемия.
 • Информация за успешни проекти в областта на околната среда: примери за одобрени или вече изпълнени научноизследователски /образователни/ бизнес проекти, с фокус върху проблемите на околната среда.

3. База данни по чиста околна среда: мета-база на уеб-източници в областа на проекта, структурирана в категории, свързани с основните теми наразработените обучителни курсове,актуални инструкции, насоки и информативна правна рамка за електронно образование и обучение на възрастни.

Обучителният панел и панелът Кариерно развитие са логично обединени в базиран на компетенции модел ECO-Center. Реализацията на модела обхваща 5 етапа, както следва:

 • Анализ на нуждите;
 • Проектиране на модела;
 • Разработване на модела;
 • Изпълнение на модела;
 • Оценяване на модела.

Моделът е структуриран на йерархичен принциппирамида, състояща се от няколко прогресивни слоя до достигане придобиването на дадена компетентност чрез е-обучение.

pyramid

Фиг. 1. Пирамидална структура на обучителния модел

 • В основата на пирамидата са Меките Умения (SS), сред които са индивидуални качества, застъпничество,комуникативни умения, компютърни умения, уменияза (само)управление, организационни умения, способност за поставяне на приоритетни цели, професионално ръковоство, използване на медиите, работа в сътрудничество.
 • Следващият слой обхваща Целеви Специфични Компетенции (TSS)в съответствие с цебевите групи на ECO-center: Учители по професионална подготовка в ПОО за възрастни; Преподаватели на възрастни в ЦПО; Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие; Ръководители в образованието;Специалисти по образователни методи; Анализатори по управление и организация; Специалисти по обучение на възрастни.
 • Следват Професионални Компетенции/Зелени умения в областта на проекта - разработени за избраните 12 професии и нива 5, 6 и 7 на ЕКР.
 • В най-горния слой са поставени Обучителните пътеки (ОП), аранжирани така, че специалистът може да получи специфични компетенции/зелени умения в рамките на определена професионална област /EКР ниво.

Предложеният образователен модел ECO-center може да се използва като ресурс за академичните среди, бизнеса и търсещите работа, за да се насърчи развитието на работната сила. За постигане на своята мисия, моделът е организиран в две направления академиченмодел имодел работно място.

 • Академичният модел е проектиран според нуждите на формалното академично обучение, по отношение на оценка на учебната програма, планиране и развитие. 
 • Модел работно място е проектиран да отговаря на нуждите на индустрията, програмите за планиране на работната сила, услуги човешки ресурси в бизнеса, кариерни изследвания и насоки. 

Специфичното обучително съдържание се състои от различни видове курсове, ориентирани към целевите групи на проекта, предназначени за нива 5, 6 и 7 на ЕКР.

 Вид курс За целева група: Брой курсове / Тематично направление Брой Обучителни Резултати  ЕКР Ниво
Академични курсове Учители по професионална подготовка в ПОО за възрастни 2 курса / Еко-Биотехнология“ 4 6/7
Ориентирани към работа обучителни курсове  Преподаватели на възрастни в ЦПО, с риск от загуба на работа; повиляни от безработица, преструктуриране и преходи в кариерата  2 курса / Екологична информираност и управление 4 6/7
Обогатени курсове  Кариерни служители, консултанти, инспектори, директори, мениджъри, друг управленски персонал в такива институции, необучаващ административен персонал 2 курса / Екологично право и етика 4 5/6

Модел на Обучение

Модел на обучение

Етап  Стъпки  Продукти
Анализ на нуждите
    • Провеждане на информационно изследване във всяка партньорска страна за събиране на актуална информация относно националните екологични политики; перспективи и програми за заетост; обучителни методи и учебни програми; съответствие между националните изисквания със стандартите за обучение в ЕС.
    • Предоставяне на доклад, базиран на анализ по горепосочените теми.
    Издаване на обобщен доклад и заключения 
 • ECO-Center анализ на нуждите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  Дизайн на модела  АКАДЕМИЧЕН МОДЕЛ МОДЕЛ НА РАБОТНО МЯСТО 
 • Стъпки
 • Продукти
 • Стъпки
 • Продукти
 • Избор на обучителен дизайн и настройка
  • Онлайн
  • Oфлайн
  • Чрез инструктор
  На хартия 
 • Избор на обучителен дизайн и настройка
  • Онлайн
  • Oфлайн
  • Чрез инструктор
  На хартия
Разработване на модела 
  • Дефиниция на „меки“ компетенции
  • Дефиниция на специфични компетенции за целеви групи
  Дефиниция на професионални компетенции / зелени умения за ЕКР ниво
  • Дефиниция на „меки“ компетенции
  • Дефиниция на специфични компетенции за целеви групи
  Дефиниция на професионални компетенции / зелени умения за ЕКР ниво                                          
Прилагане на модела 
  • Разработване на обучителни материали – изграждане на Обучителни пътеки
  • Разработване на наръчник за инструктора
  Разработване на ръководство за обучаващи се
  • Разработване на обучителни материали – изграждане на Обучителни пътеки
  • Разработване на наръчник за инструктора
  Разработване на ръководство за обучаващи се
Оценяване на модела 
  • Провеждане на пилотно обучение
  Провеждане на формативно оценяване 
  • Провеждане на пилотно обучение
  Провеждане на формативно оценяване 

Интранет