Ползи от мерките по ECO-CENTER

 

Целевите групи получават:

 • Мотивацията им да продължат обучението си.
 • Достъп до най-добрите практики за оценка на квалификацията, включително чрез националните квалификационни системи.
 • Системно описание на квалификациите в определен сектор, основано на ECVET и достъпно чрез многоезичен електронен портал.
 • Електронна схема за придобиване на знания по модела на ECO-Center и паспорт на придобитите умения в ECO-Center, с указания за практическите измерения на подобен сертификат.
 • Достъп до учебната програма на ECO-Center и методи за онлайн и офлайн обучение.
 • Схема за описание и валидиране на учебните резултати, като учебните единици са организирани в учебни пътеки.

Целевите сектори се възползват от:

 • Структурирана мрежа от партньори и подкрепящи институции и възможностите, предоставени им от организираните пет семинара.
 • Валидирането на продуктите на ECO-Center и наученото на петте семинара за оценката им на секторно равнище.
 • Внедрените резултати от проекта в целевите сектори.
 • Многоезичните информационни материали: брошури, дипляни, постери, информация на специализирания сайт и др.

Програмите за регионално развитие ще получат:

 • Стандартизирани учебни пътеки за професионално образование и обучение, ориентирани към нуждите на потребителите.
 • Описания на необходимите квалификации в тематичната област на ECO-Center, които ще бъдат използвани в образователните системи и индустриалните сектори в България, Германия, Турция и Кипър.
 • Електронен портал ECO-Center, достъпен от всяка точка по света.
 • Тестове и сертификати за стажантите от България, Германия, Турция и Кипър.
 • Национални семинари за представяне на резултатите на модела ECO-Center.
 • Международни семинари с участието на по-широка аудитория.
 • Мрежа от партньорски инициативи за изпълнение и приложение на модела ECO-Center.
 • Участие в програмите на ЕС – „Югоизточна Европа“, „Хоризонт 2020“ и други.

Интранет