Каталог на компетенциите

 

Понятието компетенции означава група от взаимосвързани знания, умения, способности и ангажименти, които дават възможност на човек успешно да изпълнява / кандидатства за определенa длъжност. 

Компетенциитеподпомагат по-доброто представяне на персонала и по този начин допринасят за успеха на организацията. Основните компоненти на компетенциите се дефинират като:

 

  • Знания: възприемане на факти, истини и принципи, придобити от обучението и / или от опит. Резултатът се обновявя /актуализира, придобиват се нови знания.
  • Умения: развита опитност в умствени или физически активности, придобита чрез специализирано обучение. Като резултат се получава възможност за успешно представяне.
  • Способности и индивидуални качества: способност за извършване на физически / умствени дейности, свързани с определена професия; специфично поведение, качества или характеристики на лицата, които отразяват уникалната им индивидуалност. Резултатът е силна основа за индивидуално представяне.

Компетенции осигуряват на обучаващите / служителите пътни карти как да увеличат своите умения. Те се фокусират върху процеса на постигане на даден резултат, а не само върху самия краен резултат. По този начин, компетенциите могат да се използват за развитието на служителите, за повишаване на квалификацията им, за обучение и при взимане на решения за наемане / подбор на персонал.

Едно от най-големите предизвикателства на глобалната икономика в 21-ви век е да се направи преход към зелена икономика. В днешно време, липсата на зелени умения вече е призната като основна пречка в редица сектори, вкл. екологичните услуги. Приемането и разпространението на чисти технологии изисква зелени умения. Те също са от решаващо значение за икономиката и бизнеса, работниците и предприемачите, за да се адаптират бързо към промените, наложени от политиките за околната среда и / или промяната на климата.

За да съответства на политиката на ЕС за изследване нуждатаот умения за по-зелена икономика, е създадено описание на набор от компетенции и зелениумения за доставчици на обучение за възрастни в областта на чиста околна среда, включваща ECO Center Каталог на компетенциите. В този каталог компетенциите са описани в съответствие с референтните нива на ЕКР и основните дескриптори: знания, умения и компетенции за личностни умения (меки умения). Те очертават общите и специфични познавателни и технически умения, които възрастните обучаеми може да изградят илив които да се преквалифицират чрез различни видове курсове, предлагани от обучителния модел. Описанието на профилите съответства на националните/ЕС професионални / трудови изисквания, предвидени в ISCO.

Интранет