Университетът в Памуккале (PAU), Турция, e основан през 1992 г., но вече има водеща позиция сред университетите в Република Турция и е с едни от най-добрите показатели за мобилност на студенти и преподаватели. Университетът е в челната тройка на университетите в Турция и в челната стотица на университетите в Европа по отношение на мобилността на преподавателският и изследователския състав. Университетът има присъдено отличие от Европейската комисия за постигнатото по отношение на приложението на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и инициативата Приложение на дипломата. Университетът в Памуккале има 24 научноизследователски и развойни центрове и участва в много национални, регионални и международни проекти. Стратегическият план за 2014-2018 формулира цели за подкрепа на социалното развитие и информираността по отношение на екологичните проблеми и мерките за опазване на околната среда, които са пряко свързани с проекта ECO-Center. Изследователите и преподавателите от Катедрата по биология, Инженерния факултет, Педагогическия факултет и Центъра за генетика на растенията и селскостопански науки (PAU BIYOM) участват и в проекта ECO-Center. Катедрата по биология има водещо участие в много международни, регионални и национални проекти. Инженерният факултет е сред водещите в Университета, особено в изследователската дейност. Катедрите по строително и екологично инженерство се отличават със засилен интерес към проблемите на околната среда и “зелените” технологии. Педагогическият факултет подготвя висококвалифицирани преподаватели, които използват в преподавателската си дейност придобитите знания в областта на науката, технологиите и изкуството. Основната мисия на PAU BIYOM е свързана с разработването на “зелени” биотехнологични инструменти, включително в рамките на съвместни изследователски и развойни проекти с национални и международни университети. Центърът предоставя възможност на студентите и учените да работят в различни области на растителните биотехнологии и молекулярната биология.  (http://www.pau.edu.tr/pau/en)

Интранет