Политика на ЕС

Политиката за икономическо и обществено развитие на ЕС предвижда разработване и приложение на интегрирана рамка за устойчиво управление на околната среда, като предвижда приложение на редица изпробвани подходи за управление на природните ресурси. Политиката за управление на околната среда на ЕС е изградена върху три приоритета:

  • Осигуряване на универсален достъп до чиста околна среда и адекватни условия за екологично чисто производство.
  • Създаване и развитие на организации и инфраструктура за устойчиво и отговорно управление на природните ресурси.
  • Координиране на прозрачни, устойчиви и адекватни мерки за отговорно използване на природните ресурси.

Финансови загуби

Индустрията отдавна е осъзнала важността на екологичната устойчивост и мерките за опазване на околната среда. Предизвикателствата, свързани с изчерпването на природните ресурси и повишеното отделяне на парникови газове, привличат все по-голямо внимание и заради натиска от регулаторите, изискванията на доставчиците и потребителите и отрицателните ефекти върху имиджа на продуктите и марките. Макар да е налице повишена информираност относно добрите екологични практики в сектора на средните и малките предприятия, точно този сектор все още остава трудно податлив на влияния.

Екологични щети 

Сериозните щети, нанесени на околната среда в последните десетилетия, са свързани с безотговорното използване на природните ресурси като въздух, вода и почви, бързото им замърсяване, разрушаването на екосистемите и изчезването на различни форми на живот. Екологична щета е всяка промяна или разрушение на околната среда, което се възприема като нежелано или  с отрицателни последици. Вредното екологично въздействие се дължи на комбинацията от предполагаемото влияние на нарастващото население и разрушителната му дейност, увеличаващия се икономически растеж и все по-честото използване на замърсяващи технологии.

Решения на проблема

За решаване на нарастващите проблеми в сектора за екология и опазване на околната среда са необходими специалисти с подходящата квалификация, която може да бъде придобита чрез различни схеми и програми за обучение на мениджъри в областта на управлението на природните ресурси, както и на професионалисти и оператори на екосистеми, които споделят опита си. 

Успешният подход изисква наличие на устойчиви институции и стабилно сътрудничество за приложение на най-добрите решения, споделени от международната общност на професионалистите и организациите, отговорни за подобряване на капацитета в сектора. 

Секторът за управление на околната среда се нуждае от:

  • Отлично подготвени професионалисти и мениджъри.
  • Специалисти с гъвкава квалификация и подходящи умения и компетентност.
  • Работеща система за признаване на квалификациите, получени извън съответната страна и в рамките на международни организации и работен опит.
  • Прозрачност между различните национални квалификационни системи и програми за професионално образование и обучение на възрастни граждани.

Интранет