Квалификационните профили на ECO-CENTER отговарят на:

 

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и националните квалификационни рамки

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) осигурява референтни показатели за съвместимост между националните квалификационни системи, рамки и съответните равнища.

Европейската квалификационна рамка прави квалификационните равнища по-разбираеми в контекста на различните образователни системи в Европа. ЕКР подкрепя обучението през целия живот и мобилността на европейските граждани с цел образование и заетост.

ЕКР осигурява условия на страните от ЕС да хармонизират своите национални квалификационни системи съгласно единни равнища и изисквания. Всички квалификации, придобити след 2012 г., трябва да бъдат приравнени към подходящото ниво по ЕКР. 

Европейската система за трансфер на кредити в областта на професионалното образование и обучение (ECVET)

Европейската система за трансфер на кредити в областта на професионалното образование и обучение (ECVET) има за цел да даде на гражданите контрол върху начина, по който придобиват образованието, знанията и уменията си, като улеснява мобилността между различни страни, сектори и работни позиции. Системата улеснява валидирането, признаването и придобиването на свързани с работната позиция умения и знания, придобити по време на образователен или професионален престой в друга страна и натрупан опит в различни професионални ситуации. ECVET се стреми да осигури по-добра съвместимост между различните системи за професионално образование и обучение в Европа и квалификациите, които те предлагат.

ECVET създава техническа рамка за описание на квалификациите под формата на учебни единици и учебни резултати, които са обект на процедури по оценка, трансфер, придобиване и признаване. Всяка единица носи определен брой точки по ECVET с оглед на общи стандарти: 60 точки по ECVET отговарят на едногодишно традиционно обучение в системата на професионалното образование и обучение.

Индивидуалните учебни резултати се оценяват и валидират, за да могат кредитите да се прехвърлят от една квалификационна система в друга. Системата позволява да се разработят общи референтни стойности за квалификациите в областта на професионалното образование и обучение и е напълно съвместима с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Европейски паспорт на уменията (EUROPASS)

Европейският паспорт на уменията (EUROPASS) е инициатива на ЕС за подобряване на прозрачността на квалификациите в подкрепа на мобилността на гражданите в Европа. EUROPASS представлява портфейл от документи за получените квалификации през целия живот, в който се включват всички резултати от формално и неформално обучение, квалификационни курсове и стажове, професионален опит (заемани работни позиции, работни стажове), умения и компетентност, придобити във времето и подкрепени от подходящи сертификати.

Портфейлът се състои от пет документни рамки, които описват разбираемо уменията и квалификациите на гражданите:

  • Автобиография (Curriculum Vitae) в единен европейски формат, чрез която гражданите на ЕС представят своите умения и квалификации по достъпен начин.
  • Езиков паспорт като инструмент за самооценка на езиковите умения и компетентност.
  • EUROPASS сертификат за мобилност, който описва знанията и уменията, придобити в различни европейски страни.
  • Приложение към сертификат, което описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за преминато професионално образование и обучение.
  • Приложение към дипломата, което описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование.

Проектът ECO-Center преминава следните стъпки по пътя към създаване на модела си за признаване на квалификациите:

  • Екипът на ECO-Center установява структурата на управление в консорциума, разпределя дейностите между партньорите и подкрепящите организации и формулира тематични и образователни единици, заедно с предметите на курсовете в учебната програма.
  • Създадена е система, базирана на ECVET, за описание на подходящите за сектора квалификации. Системата включва учебна програма в сектора за опазване на околната среда, която се състои от 12 курса, като новите знания се предлагат под формата на учебни пътеки (TP), които отговарят на нива 5, 6 и 7 по ЕКР, а организирането на обучението и оценката на придобитите знания и умения са съобразени с ECVET.
  • Партньорите прилагат пилотни процедури за оценка и трансфер на резултатите от обучението в рамките на системата за формално и неформално образование.
  • Паспортът за умения ECO-Center включва документи, удостоверяващи завършеното обучение и придобитата компетентност и квалификация в областта на опазването на околната среда.

Интранет