ECO-CENTER И НОВАТОРСКИЯТ МУ МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

 

Философията на проекта ECO-Center отговаря на европейските политики за подкрепа на инвестициите в образованието и иновативните модели на управление за успешен преход към общество и икономика, базирани на знанието. 

Инвестициите в образование са национален приоритет за всички правителства от ЕС, които са се ангажирали да осигурят условия за успешно функциониране на системата за професионално образование и обучение, с приоритет върху хармонизацията на референтните нива и квалификационните практики в процеса на обучение.

Методология на преподаване

Учебните резултати са организирани в учебни единици според квалификационните профили за определена професионална област.

Материалите са разработени с оглед на променящата се роля на обучителите, които излизат от традиционната си роля и се превръщат в партньори, подпомагащи и насърчаващи обучаващите се. Затова и структурата на учебните материали следва нови модели на определяне на учебните единици.

Методологията на модела ECO-Center е изградена около съдържанието на формалната учебна единица като предмет в учебната програма. Единицата включва описание на компетентността, която обучаващият се трябва да е придобил при приключване на курса.

В контекста на описанието на учебния курс, фокусиран върху резултатите, учебните единици трябва да стимулират знания и умения, които са част от професионалното ежедневие на обучаващите се. Така практическата компетентност става част от Схемата на учебните резултати.

Учебен процес

Учебният процес се организиран по модел, съобразен с нуждата от актуално обучение, с иновативно съдържание в областта на екологията и опазването на околната среда. Електронната платформа осигурява достъп до учебните единици. Следва се специален модел на обучение и описание на квалификациите, който е публикуван на пет езика. Придобитият от екипа на ECO-Center опит може да се приложи при разработването на системи за квалификация и преквалификация на национално равнище и в различни сектори. Използват се изискванията po Европейския паспорт на уменията (EUROPASS), Европейската система за трансфер на кредити в областта на професионалното образование и обучение (ECVET) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР). 

Тестване и отзиви

Процесът на тестване разчита на сътрудничеството на представителите на целевите групи. Организира се апробация на модела на обучение, като се следи за ефективността на учебните занимания и се изготвя набор от документи за процедурата по сертифициране. Преглеждат се отзивите за приложимостта на продуктите на ECO-Center, доколко са актуални и отговарят на заявените нужди, и се прави оценка на крайните резултати.

Нови “зелени” работни места

Новите “зелени” работни места, които индустрията ще разкрие в резултат на признаването в рамките на ЕС на квалификациите, придобити от обучаващите се, ще повишат конкурентоспособността на целия сектор. Тези позиции обаче трябва да бъдат заети от компетентни лица както по отношение на оперативната дейност в сектора, така и с оглед на административното и икономическото управление. Кандидатстващите може да са граждани на ЕС, които искат да се реинтегрират в националните икономики след период на обучение или заетост в друга страна. Новите възможности за работа се появяват в резултат на трансграничната мобилност на обучители и работодатели. Моделът ECO-Center предлага много удобна схема за осигуряване на прозрачност и информираност относно придобитите квалификации, която може да се използва в страните на партньорите по проекта.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА ECO-CENTER

  • Целеви групи

Моделът за признаване на квалификацията е насочен към учители, обучители, подкрепящи обучението специалисти, кариерни и образователни консултанти, директори и мениджъри на училища и други образователни институции и отговорни за политиките лица. 

  • Икономически сектори

Сектори като инженерната химия и инженерната екология, опазването на околната среда, биотехнологиите, здравеопазването, хранително-вкусовата промишленост се нуждаят от специалисти с подходяща квалификация и актуални знания, апробирани в контекста на учебните пътеки на ECO-Center.

  • Институционално сътрудничество

Сътрудничеството на ECO-Center с различни институции и национални организации улеснява хармонизацията на регулацията, постигането на прозрачност и признаването на квалификациите на национално и европейско равнище.

graph bg

ECO CENTER – КАЧЕСТВО, КОЕТО ОТГОВАРЯ НА НУЖДИТЕ

Управление на качеството по модела ECO-Center

Разработена е система от показатели за качество и схема за оценката им с цел измерване на напредъка в различните фази на проекта. Инструментите за управление на качеството следят за интегрираността, гъвкавостта и ефективността на компонентите чрез процедури за контрол и оценка на резултатите от ECO-Center. 

Разпределението на кредитите по ECVET зависи от националните стандарти.

Условията за провеждане на неформално обучение в различните държави и сектори се сравняват, за да се установи какъв е най-подходящият период на обучение за придобиване на компетентност в рамките на неформалните подходи.

Взимат се предвид следните показателите за качеството на учебния процес:

  • Съответствие между съдържание и цели.
  • Критерии за оценка и самооценка на работата.
  • Преценка за успеха на комуникацията и планираните оперативни фази.
  • Оценка на резултатите спрямо изискванията на ЕС.

Интранет