СТРАТЕГИЧЕСКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

 

Проектът ECO-Center (№ 2014-1-BG01-KA204-001645) се изпълнява в рамките на програма “Еразъм+”, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образование, обучението и младежта.

Проектът изгражда пилотен образователен център – ECO-Center – за разработване и приложение на специфични образователни стратегии и дейности, които да подобрят конкурентоспособността на целевите групи.

ECO-Center обединява опита на университети, изследователски центрове, предприятия и социални партньори, за да изгради мост между системите на формалното и на неформалното образование.

ECO-Center има за цел да върне на трудовия пазар безработни и освободени служители и да ги пренасочи към един от индустриалните сектори с най-сериозен потенциал за бъдещо развитие – екологичните технологии. Проектът подкрепя средните и малките предприятия като двигател на националната икономика.

ECO-Center функционира като мозъчен тръст за образователната система образование за възрастни, като извършва проучвания и предлага обучение в области като опазването на околната среда, екотехнологиите и екологичната култура.

ECO-Center създава новаторска програма за обучение в областта на опазването на околната среда.

Професионалистите в областта на обучението за възрастни притежават достатъчно актуални знания, но програмата “Еразъм+” ги обвързва с няколко основни изисквания, за да промени образователния модел, в който са свикнали да работят, и да ги превърне в партньори на обучаващите се. Програмата предлага повишаване на компетентността в областта на опазването на околната среда, включително чрез свързване на теорията и практиката – подход, в чийто център е обучаващият се. Целевите бенефициенти на ECO-Center са: учители, обучители, подкрепящи обучението ментори, образователни и кариерни консултанти, директори и мениджъри на училища и други образователни институции, служители и ръководители на отговорни институции и организации, от които зависят политиките в тази област.

Интранет