Център за изследователска и развойна дейност “Биоинтех” ООД, България, е основан в съответствие с европейската стратегическа цел за подкрепа на участието на научноизследователските и развойните дейности в инициативите за обогатяване на образователните системи на страните от ЕС с нови знания и технологични иновации. Центърът насърчава научно-изследователските и развойните мерки в областта на защитата на потребителите, както и дейностите по въвеждане и използване на технологиите, съобразени с околната среда, информационните и комуникационните технологии. За целта центърът привлича експерти в областта на екологията, опазването на околната среда и свързаните с тях науки, които работят във водещи български и европейски университети и изследователски организации, в индустрията и институциите, които определят политиките в целевата област. В “Биоинтех” работят висококвалифицирани експерти в областта на производството, приложенията и икономическото планиране в сферата на “зелените” биотехнологии, а акцент върху “зелената” енергия и биоикономиката. Екипът на “Биоинтех” е съставен от опитни преподаватели и обучители от всички равнища на образователната система – опитни педагози, автори на учебници, ръководства по управление на качеството, учебни програми, нови техники за обучение, както и активни участници в организацията на включване на възрастни и младежи в инициативи в професионалното образование и обучение. Една от основните дейности на Центъра е свързана именно с политиките и методите в областта на обучението, насочени към две от най-нуждаещите се социални групи – активни възрастни и безработни, които имат нужда от инструменти за адаптация към постоянно променящата се работна среда в рамките на все по-изискващото общество и все по-конкурентния пазар на труда. “Биоинтех” разработва методи и инструменти, които да помогнат и на възрастните, и на младите хора да се адаптират към промените в образователната, технологичната и материалната среда чрез подобряване на комуникационните и социалните им умения, обмен на опит, ноу-хау и добри практики на национално и международно равнище. Центърът разчита на опита и компетентност на служителите и сътрудниците си при управлението на проекти – като изпълнители, координатори и експерти в многонационални проекти по различни инициативи на Европейския съюз, сред които ТЕМПУС, ИНКО-Коперник, Пета рамкова програма, НАТО, Сократ/Еразъм, Леонардо да Винчи I и Леонардо да Винчи II, LLP, Еразъм+. (http://www.biointech.org/index.php)

Интранет