Дейностите по ECO-Center се извършват от четири департамента, всеки от който отговаря за постигането на специфични цели по проекта.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ДИСЕМИНАЦИЯ

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Цели и дейности

Департаментът за управление упражнява контрол върху всички дейности по проекта, включително организацията на планираните оперативни фази, план-програмата, разпределението на специфичните задачи между партньорите, организацията на провеждането на анкетите и проучванията на мнението на бенефициентите в тестовата фаза и определяне на профила на обучаващите се. Основните дейности включват също преглед и анализ на резултатите и актуалните постижения в сектора в съгласие с целите на проекта; формулиране на нови понятия в системата за обучение на възрастни в областта на екологията и опазването на околната среда; подготовка на междинни отчети и на крайния отчет по проекта. Департаментът отговаря и за поддържането на партньорската мрежа по проекта.

Департаментът за управление организира звената за действие на местно и регионално ниво в рамките на всяка от партньорските организации. Те са отговорни за: организацията на дейността на ECO-Center по места, включително на дейностите във фазата на тестване на продуктите; функционирането на групите за разпространение на информацията и резултатите; както и за контактите с партньорски и заинтересовани организации, за подготовка на договорите за сътрудничество и защита на авторските права.

Продукти

Департаментът за управление е отговорен за разработване на “Анализ на нуждите на ECO-Center”.

За изготвяне на този документ всяко от националните звена във всяка страна партньор извършва съответните проучвания, за да събере актуална информация и да изготви и представи детайлен и задълбочен анализ на настоящата ситуация в областта, включително на:

 • Ситуацията в сектора за опазване на околната среда, с фокус върху слабостите и рисковете.
 • Възможностите на сектора за приложение на националните политики за обучение на обучители и ментори на възрастни граждани и други образователни специалисти; безработни и активно търсещи нова работа; граждани, които могат да загубят работата си; трайно безработни; лица, засегнати от преструктуриране и искащи да сменят работата си.
 • Принципите при планирането и разработването на учебни програми и курсове за възрастни.
 • Образованието в областта на екологията: структура, функциониране и принос за кариерното развитие.
 • Необходимостта от повишаване на информираността, актуализиране  на уменията и професионална преквалификация на възрастните, работещи в областта на екологията.
 • Връзката между инструментите за валидиране на уменията и компетентността, които са част от Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и които се използват в системата за образование за възрастни.

Извършеният анализ включва преглед на националните политики в областта на екологията в страните партньори, перспективите и програмите за развитие на пазара на труда, актуалните учебни методи и програми и хармонизация на националните изисквания с европейските образователни стандарти.

За успешно изпълнение на анализа Департаментът за управление ще осигури:

Инструменти:

 • Въпросник за събиране на информация и отзиви в страните партньори с акцент върху актуалната ситуация и развитията в сектора за опазване на околната среда, както и за оценка на нуждите на бенефициентите. 

Резултат:

 • Доклад, подготвен след анализа и отразяващ спецификите в отделните страни партньори по отношение на екологичните политики и възможностите за обучение. 

Приложение

 • Организиране на обучителни панели, основани на резултатите от обучението в областта на екологията. 
 • Апробация на резултатите от обучението чрез разработване на курсове с различна тематика и структура.

top

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Цели и дейности

Департаментът за обучение отговаря за постигането на специфичната цел на проекта за разработване на иновативната учебна програма за професионалистите в обучението за възрастни в областта на опазването на околната среда и за анализ и внедряване в практиката на резултатите  в съгласие с нуждите на потребителите. Департаментът отговаря и за публикуването на модулите от учебната програма онлайн и офлайн, след като бъдат взети под внимание резултатите от предварителните проучвания, подготвителната работа и описанието на профилите на обучаващите се по програмата.

Департаментът разпространява учебните материали сред целевите групи и организира инициативи по събиране и обработване на отзивите. Извършва проучване и анализ на нуждите от обучение. Определя и профилите на групите от обучаващи се и целите на учебните курсове.

Департаментът за обучение е отговорен също за подготовката и публикуването на учебните материали, разработени в съгласие с тематиката и квалификационните профили на обучаващите се и съгласно изискванията на Европейската квалификационна рамка (ЕКР), националните квалификационни рамки и Европейската система за трансфер на кредити в областта на професионалното образование и обучение (ECVET).

Резултати

Департаментът за обучение отговаря за разработването на уебсайта на ECO-Center. 

Департаментът управлява мерките по изготвянето на дизайна на сайта и създаването и функционирането на електронно-базираната платформа на проекта. Уебсайтът е оперативен инструмент, който предлага:

 • Общ информационен ресурс.
 • Гъвкава електронна среда, която предлага обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация за професионалистите в сферата на екологичното обучение за възрастни.
 • База данни с актуална информация по тематиката на проекта.
 • Платформа за споделяне на опит в рамките на консорциума и извън него, заедно с резултатите от проекта и информация за него и след края му.
 • Възможности за разпространение на информация за проекта и резултатите му.

Департаментът за обучение отговаря и за разработването на Схемата на ECO-Center за подобрение на достъпа до възможности за обучение за възрастни.

Схемата за организация на учебния процес в областта на опазването на околната среда трябва да е достъпна за широк кръг потребители. Екологията и опазването на околната среда са фокус на инициативата ECO-Center заради задълбочаващите се екологични проблеми и все по-видимите последици от замърсяването на околната среда през последното десетилетие, заедно с отрицателното въздействие на влошаващата се екологична ситуация върху глобалната икономика. Опазването на околната среда е предпоставка за устойчиво икономическо развитие и благоденствие, така че образованието в тази сфера, особено за онези, които работят в сферата на образованието.

Схемата е с триизмерна структура, включваща:

1. Учебен панел, който предлага:

 • Учебни курсове със специфично съдържание в областта на опазването на околната среда, изградени съобразно резултатите от обучението; 
 • Подходящи средства за обучение: учебни материали с онлайн и офлайн достъп, включително материали за самооценка и самоподготовка и учебни помагала и курсове “при поискване”, които да отговарят на нуждите на професионалистите, работещи в системата за обучение на възрастни;
 • Структурирани учебни резултати за оценка и валидиране на квалификациите чрез инструменти като Европейския паспорт на уменията (EUROPASS), Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за трансфер на кредити в областта на професионалното образование и обучение (ECVET);
 • Квалификационни профили, в които са определени следните ключови елементи – знания, умения и компетентност;
 • Учебни пътеки, които отговарят на разнообразието от образователни изисквания на целевите групи по проекта;
 • База данни с информация по основните теми на проекта.

2. Панелът за кариерни пътеки, който предлага:

 • Каталог на компетентностите в областта на опазването на околната среда: Набор от профили на компетентността, които трябва да притежават специалистите, работещи в системата на обучението за възрастни в областта на опазването на околната среда. Компетентността ще бъда описана според референтните нива по Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и основните показатели (знания, умения и компетентност). Описват се и общите, и специфичните когнитивни и технически умения, които заетите в системата на обучението за възрастни трябва да надградят, актуализират и допълнят с помощта на различните курсове, предлагани в учебния панел.
 • Паспорт на знанията и уменията, включващ документи, които са част от индивидуалния кариерен портфейл на обучаващия се. В тези документи влизат и изискваните от Европейския паспорт на уменията (EUROPASS), и други международно признати документи и сертификати като: документи за професионален опит; документи за самоподготовка и за самостоятелно придобити знания и умения от практиката; сертификати за преминато обучение и придобит опит извън работното място; сертификати, удостоверяващи специализирано обучение; списък с публикации. Тук влизат и документи за преминат инструктаж, заедно с проекти и видео презентации, които се използват при кандидатстване за работа и нови, по-високи позиции. 
 • Документи, доказващи успешно участие в проекти в областта на екологията и опазването на околната среда. Този подпанел включва документи за одобрени и/или реализирани изследователски, образователни или бизнес проекти в областта на екологията и опазването на околната среда. Предоставената информация  включва кратко резюме, основните участници и партньори, резултатите, придобития опит по време на проекта и приложените добри практики. 

3. База данни в областта на екологията опазването на околната среда

База данни с онлайн източници, които са структурирани съобразно:

 • основните теми в рамките на разработените учебни курсове: екологична информираност и съзнателност; чиста вода и енергия; биоремедиация; управление на мерките за опазване на околната среда; екологична етика; законодателство в областта на екологията; устойчив растеж; и др.
 • актуални насоки, ръководства и информация за законовата рамка в областта на електронното образование и обучение за възрастни в областта на опазването на околната среда.

За успешна реализация на продукта Департаментът за обучение ще осигури:

Инструменти:

 • Анкетна форма за запитвания относно дизайна, организацията и функционирането на електронната платформа;
 • Поръчка за разработване на уебсайта;
 • Технически инструкции за подготовка на учебното съдържание;
 • Многоезични материали и инструменти за оценка, които да проследяват напредъка на обучаващите се в усвояването на материала от учебната програма и учебния процес. Следват се формати като: въпроси с възможност за избор на правилен отговор; въпроси с грешен и верен отговор; практически задания с избор на решение и др.

Резултати:

 • Електронна многофункционална платформа за: (i) публикуване на информация за проекта, насочена към широката аудитория; и (ii) приложение на гъвкавата учебна схема, която предлага възможности за подобряване и актуализиране на уменията на целевите групи;
 • Многоезично учебно съдържание в областта на екологията и опазването на околната среда, структурирано с оглед на учебните резултати и оценено съобразно Европейската система за трансфер на кредити в областта на професионалното образование и обучение (ECVET).
 • Професионални квалификационни профили на работещите в областта, разработени съгласно концепцията за изграждане на знанията, уменията и компетентността и съобразени с нива 5, 6 и 7 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР).
 • Паспорт на знанията и уменията, придобити по програмата ECO-Center.

Приложение в практиката

 • Предоставяне на информация за актуалната ситуация в сектора за опазване на околната среда във всяка страна на партньорите по проекта.
 • Определяне на техническите предпоставки за създаване и функциониране на учебната схема на ECO-Center за подобряване на достъпа до възможности за обучение, квалификация и преквалификация за възрастни граждани.
 • Онлайн достъп до информация за продуктите и резултатите на проекта, тяхната приложимост и отзивите за тях.
 • Онлайн среда за информираност и използване на продуктите и резултатите на ECO-Center.
 • Подкрепа на иновативното образование, съобразено с принципите, залегнали в Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и националните квалификационни рамки, и насочено към специалистите в системата на обучението за възрастни в областта на опазването и околната среда; увеличаване на възможностите на по-възрастните граждани да си намерят работа в развиващите се “зелени” индустрии.
 • Подсигуряване на устойчивостта на модела ECO-Center и гарантиране на дългосрочното му въздействие в целевите сектори.

top

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Цели и дейности 

Департаментът за управление на качеството в рамките на ECO-Center разработва система от процедури и стандарти за управление на проекта. Очертани са набор от дейности за контрол на качеството, мониторинг и оценка и са формулирани правила и отговорности за всеки от участниците. Департаментът за управление на качеството отговаря за организацията на дейностите по проверка и оценка на качеството и съобразността на дейностите по време на разработването на продуктите и оценката им. Департаментът организира оценката на проекта, изготвя критерии и инструменти за осигуряване на прозрачност на работата, включително на звената за вътрешна и външна оценка. Департаментът планира, изпълнява и контролира процеса по тестване и оценка на резултатите от проекта в рамките на консорциума и сред партньорските организации.

Резултати

Департаментът за управление на качеството отговаря за разработването на документа “Концепция на ECO-Center за тестване и споделяне на резултатите и информация от отзивите”

Концепцията се занимава с организацията и изпълнението на дейностите по проверка, оценка и верификация на резултатите от проекта, включително на инициативите за споделяне на резултатите и информация за проекта сред участниците в организираните събития. Представена е процедурата за организация на събитията с оглед на: техническото обезпечаване; изработването на инструменти за оценка на продуктите и на капацитета и оперативната стойност на учебните панели и начините на провеждане на обучението; организация на събития по оценка и разпространение на информация за проекта в различни формати: онлайн; офлайн (CD-ROM с ръководство за потребителя и/или с помощта на ментор); традиционен; и др. Представени са и принципите на организация на процеса по тестване сред всички партньори, който обхваща всички целеви групи и се изпълнява доброволно. Концепцията определя и индивидуалните учебни пътеки и очакваните учебни резултати, чрез които се тестват съдържанието и методологията за обучение и се апробира приложимостта и ефективността на схемата. Специално внимание се обръща на процеса по събиране, анализ и споделяне на отзивите от тестването на продуктите сред обучаващите се, както и на докладите за резултатите от тестовете във всяка страна партньор.  

За успешно разработване и внедряване на този продукт Департаментът за управление на качеството предоставя:

Инструменти:

 • Създадени са специални формуляри за организация и изпълнение на процедурите по вътрешната оценка на дейностите и продуктите: указания за организация на събитията за тестване на ефективността на проекта и споделяне на информация за резултатите на ECO-Center.
 • Изготвени са формуляри за организация и изпълнение на процедурите по външно оценяване на дейностите и резултатите на ECO-Center.

Резултати:

 • Аналитичен доклад, който предлага независима оценка на постиженията и мисията на проекта след апробацията му сред целевите групи потребители и заинтересовани лица.

Приложение в практиката

Организация на събития за оценка и споделяне на информация проекта и резултатите от него с цел:

 • Валидиране на познавателното съдържание на учебните курсове;
 • Апробация на капацитета на образователната схема, която ECO-Center подготвя и предлага.

Събитията ще бъдат организирани във всяка партньорска институция с избрани участници и по предварително изготвена програма. Звената за местно и регионално изпълнение ще работят за приложението на концепцията на ECO-Center за тестване, оценка и верификация. Предвидени са следните събития:

 • В България: Софийският университет и Център “Биоинтех” ще организират събития за оценка на учебните курсове в академична среда.
 • В Кипър” GREENFORCE организира проверката и оценката на приложимостта на учебните курсове, ориентирани към работното място и спецификата на професионалната дейност.
 • В Германия: Институтът SOKO ще се заеме с оценка на учебните курсове за обогатяване на знанията и уменията.
 • В Турция: Университетът в Памуккале ще организира събития за оценка на учебните курсове в академична среда.

top

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ДИСЕМИНАЦИЯ

Цели и дейности 

Департаментът за дисеминация организира разпространението на информация за дейностите и резултатите от проекта по време на самия проект и след края му. Департаментът отговаря за установяване и поддържане на контактите между партньорските институции, сътрудниците и подкрепящите организации, за да изготви и разпространи Стратегически план за информираност и приложение в практиката – за планиране на организацията и изпълнението на дейностите по дисеминацията и приложението на резултатите. Основната задача на Департамента е свързана с повишаване на обществената информираност по темата на проекта и по проблематиката, свързана с екологичните устойчиви практики. Департаментът отговаря и за изготвянето и публикуването на информационните материали и актуализирането им, както и участва в активното разпространение на резултатите от ECO-Center сред различни институции и организации.

Резултати

Департаментът за дисеминация отговаря за разработването на продукта “Стратегия за информираност и приложение на модела ECO-Center: перспективи за устойчиво развитие”.

Стратегията за разпространение и приложение на резултатите от проекта се съобразява с целите и планираните мерки и е разработена съгласно философията на ECO-Center, според която повишаването на информираността е важна предпоставка за успеха. Основната концепция за изпълнението на стратегията включва разпространение на резултатите на всички етапи на проекта, както и приложението им след края на проекта, с оглед на:

 • Целевите групи, анализирани по типове и категории, към които да бъдат насочени мерките за информираност.
 • Инструментите и методите за достигане до целевите групи: определяне на посоката и мерките за контрол на информационния поток, както и обсега на темите.
 • Времеви рамки: по време на проекта и след неговия край.
 • Планирани резултати: видове и количество на информационните материали; формат на информационните събития.

Принципите на организация на процеса по разпространение на информация се спазват доброволно от всички партньори и са съобразени с всички целеви групи. Специално внимание се отделя на процеса по събиране, анализ и обобщение на информацията от отзивите, както и на изготвяне на отчетните доклади във всяка страна партньор.

Департаментът за дисеминация отговаря за разработването на брошурата “Постижения и перспективи на ECO-Center: към устойчиво развитие”.

Брошурата включва оценката на постиженията на проекта, преглед на успехите и трудностите спрямо подготвения работен план и придобития опит, включително:

 • Оценка на екологичните политики, перспективите и програмите за заетост спрямо учебните методи и курсове и степента на хармонизация с европейските образователни стандарти.
 • Анализ на документи, обобщаване на информацията и подготвяне на доклади за актуалната ситуация с оглед на тематиката на проекта и законовата рамка на образованието за възрастни в тематичната област.
 • Определяне на нивото и обсега на участие на представителите на различните целеви групи и по-широката публика.
 • Установяване на връзка между интелектуалните продукти на проекта, резултатите и ефективността им.
 • Разработване на препоръки за по-нататъшни действия въз основа на прегледаните и верифицирани резултати и направените изводи – с цел осигуряване устойчивостта на модела ECO-Center.

За успешното разработване и внедряване на този продукт Департаментът за дисеминация ще осигури:

Инструменти:

 • Информационни материали, които повишават информираността и привличат интереса към тематиката на ECO-Center, включително: публикации в специализирани списания, технически издания и научни бюлетини; участие в радиопредавания; печатни реклами и информационни материали (постери, брошури, дипляни, флаери, транспаранти и др.).
 • Въпросници, анкети, анкетни карти.
 • Фесйбук страница на проекта.
 • Електронни съобщения.
 • Работни срещи.
 • Инструменти за количествени изследвания: индивидуални анкети и въпросници, наблюдения и измервания на резултатите.
 • Инструменти за качествени изследвания: определяне на стандарти и показатели за успех въз основа на целите и задачите на проекта.
 • Документооборот: доклади и отчети по проекта и други документи, отразяващи напредъка.

Резултати:

 • Стратегията за разпространение на информация за ECO-Center включва подробен и цялостен план, с целите, инструментите и резултатите.
 • Оценъчен доклад за устойчивостта и въздействието на дейностите по ECO-Center.

Приложение в практиката

Организация на семинари в рамките на ECO-Center за информиране на обществеността и целевите групи за средносрочните и крайните постижения на проекта. По този начин се повишава и информираността на отговорните за политиките в областта лица и институции, включително на образователните институции, които трябва да вземат под внимание сериозните проблеми в образованието в областта на екологията. Предвидени са семинари в:

 • Университетите: Софийският университет и Университетът в Памуккале ще съсредоточат информационната си кампания на академично ниво и в академична среда и към националните институции, отговорни за образованието за възрастни.
 • Изследователските институти: Центърът “Биоинтех” и Институтът SOKO ще се насочат към участници от изследователските центрове и научните институти, безработните и лицата, засегнати от преструктурирането и реформите в секторите, както и стремящите се към промяна в кариерата. 
 • Индустрията: Компанията GREENFORCE ще се насочи към участници от бизнеса, мениджъри, потенциални кандидатстващи за работа и служители, за които има риск да си загубят работата. 

За последния триместър на проекта се предвижда организация на уебинар за ECO-Center, който да представи всички продукти и постижения на проекта. Програмата и списъкът с участниците и темите на презентациите ще бъдат одобрени от ръководителите на проекта и информацията за тях ще бъде разпространена предварително на специализирания сайт на уебинара. Официалният език ще е английски, а тематиката ще е свързана с изпълнението на задачите по проекта и интелектуалните продукти.

Създадена е рамка за бъдещи изследвания и инициативи в областта на екологичното образование за възрастни, която може да се използва от европейските и националните институции в бъдещите им инициативи.

top

Интранет