Софийският университет “Св. Климент Охридски”, България (СУ) – координатор на проекта, е първото висше учебно заведение в България, основано преди повече от век. Софийският университет е национален център за университетско образование и изследвания във фундаменталните, теоретичните и приложните научни дисциплини. Софийският университет е най-големият университет в страната, с 16 факултета и 102 специалности. Преподавателите са сред най-добрите специалисти в България във всички дисциплини на точните, естествените и хуманитарните науки. Научните изследвания са неразделна част от учебния процес, а университетското образование отговаря на най-новите тенденции в съответните области – както в методологията и образователните модели и подходи, така и в научната дейност на множеството университетски лаборатории, факултети и др. Сътрудничеството с чуждестранни университети и научни институции е основен приоритет в стратегията на университета за отвоюване на полагащото му се място в европейската образователна система, тъй като съвместната работа осигурява сериозен стимул за развитието на научните изследвания и за подобряване на качеството на преподаване. Софийският университет има подписани договори с над 80 университета от различни страни, които осигуряват на преподавателите и студентите възможности за разнообразно обучение и участие в съвместни международни проекти и им осигуряват професионални контакти с колеги от цял свят. Софийският университет има водеща позиция сред университетите в страната по мобилност на преподавателите и студентите и е с най-значим принос за поддържане на европейските стандарти в областта на висшето образование в България. (https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul)

Интранет