O3 ECO-Center Схема за подобрение на достъпа до възможности за обучение на възрастни

Предложената схема включва 3-дименсиална структура с ключови елементи както следва:

1. Обучителен панел, който обхваща:

Създаване на обучителни курсове, базирани на резултатите от обучениетопо чиста околна среда, с конкретно съдържание и структурни елементизнания, умения и компетенциинабор от обучителни пътеки, предназначени да отговарят на разнообразните образователни изисквания на целевите групи по проекта, с Европейски инструменти за определяне и оценка на квалификациите: EUROPASS, ЕКР и EКПОО.

2. Панел Кариерно развитие, който включва:

 • Каталог на компетенции по чиста околна среда: набор от описания на компетенции за доставчици на обучение за възрастни в областта на проекта.
 • Паспорт на Знания и Умения: набор от примерни документи за формиране на индивидуално професионално портфолио на обучаемия.
 • Информация за успешни проекти в областта на околната среда.

3. База данни по чиста околна среда: мета-база на уеб-източници в областа на проекта, структурирана в категории, свързани с основните теми наразработените обучителни курсове,актуални инструкции, насоки и информативна правна рамка за електронно образование и обучение на възрастни.

Обучителният панел и панелът Кариерно развитие са логично обединени в базиран на компетенции модел ECO-CenterРеализацията на модела обхваща 5 етапа, както следва:

 • Анализ на нуждите;
 • Проектиране на модела;
 • Разработване на модела;
 • Изпълнение на модела;
 • Оценяване на модела.

Моделът е структуриран на йерархичен принциппирамида, състояща се от няколко прогресивни слоя до достигане придобиването на дадена компетентност чрез е-обучение.

 • В основата на пирамидата са Меките Умения (SS)сред които са индивидуални качества, застъпничество,комуникативни умения, компютърни умения, уменияза (само)управление, организационни умения, способност за поставяне на приоритетни цели, професионално ръковоство, използване на медиите, работа в сътрудничество.
 • Следващият слой обхваща Целеви Специфични Компетенции(TSS) в съответствие с цебевите групи на ECO-center.
 • Следват Професионални Компетенции/Зелени умения в областта на проекта - разработени за избраните 12 професии и нива 5, 6 и 7 на ЕКР.
 • В най-горния слой са поставени Обучителните пътеки (ОП), аранжирани така, че специалистът може да получи специфични компетенции/зелени умения в рамките на определена професионална област /EКР ниво.

Предложеният образователен модел ECO-center може да се използва като ресурс за академичните среди, бизнеса и търсещите работа, за да се насърчи развитието на работната сила. За постигане на своята мисия, моделът е организиран в две направления – академиченмодел имодел работно място.

 • Академичният модел е проектиран според нуждите на формалното академично обучение, по отношение на оценка на учебната програма, планиране и развитие. 
 • Модел работно място е проектиран да отговаря на нуждите на индустрията, програмите за планиране на работната сила, услуги човешки ресурси в бизнеса, кариерни изследвания и насоки. 

Интранет