O1 Анализ на нуждите на ECO-center

За изготвяне на този документ всяко от националните звена във всяка страна партньор извършва съответните проучвания, за да събере актуална информация и да изготви и представи детайлен и задълбочен анализ на настоящата ситуация в областта, включително на:

  • Ситуацията в сектора за опазване на околната среда, с фокус върху слабостите и рисковете.
  • Възможностите на сектора за приложение на националните политики за обучение на обучители и ментори на възрастни граждани и други образователни специалисти; безработни и активно търсещи нова работа; граждани, които могат да загубят работата си; трайно безработни; лица, засегнати от преструктуриране и искащи да сменят работата си.
  • Принципите при планирането и разработването на учебни програми и курсове за възрастни.
  • Образованието в областта на екологията: структура, функциониране и принос за кариерното развитие.
  • Необходимостта от повишаване на информираността, актуализиране  на уменията и професионална преквалификация на възрастните, работещи в областта на екологията.
  • Връзката между инструментите за валидиране на уменията и компетентността, които са част от Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и които се използват в системата за образование за възрастни.

Извършеният анализ включва преглед на националните политики в областта на екологията в страните партньори, перспективите и програмите за развитие на пазара на труда, актуалните учебни методи и програми и хармонизация на националните изисквания с европейските образователни стандарти

ECO-Center - анализ на нуждите

national report_BG

ECO_Center_quest_national_report

needs_analysis_ppt

Интранет