Makale Dizini

4.1.2. Kirlenmiş Alanın Jeofiziksel, Jeokimyasal ve Biyolojik Özellikleri

Toprak yapısı, düşükten yükseğe değişiklik gösteren kum, silt ve kil içeriği ile farklı dokular içermektedir. Taneli ve iyi yapılandırılmış bir toprak in situ biyoremidasyon için havanın, suyun ve besinlerin mikroorganizmalara etkili bir şekilde ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Nem içeriği (su) toprağın ve diğer ortamların dielektrik sabitini belirlemede önde gelen faktörlerdendir. Toprağın nem içeriği genellikle % 25 – 28 arasında değişiklik göstermektedir.

pH (hidrojen gücü), mikropların büyümesi için ve kirleticileri yok etmek için optimum aralık olan 5.5-8.0 arasında değişiklik göstermektedir.

Sıcaklık, 15- 45 ° C arasında değişir. Sıcaklık, biyokimyasal reaksiyon hızlarını etkiler ve bu tepkime hızları sıcaklıktaki her 10 °C artış ile ikiye katlanır.

Oksijen, esas olarak kirlenmiş alanlardaki hidrokarbonların ilk parçalanışları için kullanılmaktadır. Mevcut oksijen miktarı, biyoremediasyonun, aerobik (oksijenli) ya da anaerobik (oksijensiz) koşullar altında yapılıp yapılmayacağını belirleyecektir.

Mikrobiyal çeşitlilik kirlenmiş bir alanda Pseudomonas, Aeromonas, Flavobacteryum, Chlorobacteria, Corynebacteria, Acinetobacter, Mikrobacteryum, Streptomiçes, Basil, Arthrobacter, Aeromonas, -Siyanobakteri, vb. gibi mikrobiyal varlıktır.

Makrobentos çeşitlilik, Eichornia crassipes, Salvinia molesta, Ceratophyllum demersum gibi suda yaşayan bitkiler birliği ve bulanıklığın, biyokimyasal oksijen talebinin, kimyasal oksijen talebinin, amonyağın, nitratın ve evsel atık sulardaki nitratın bozulması için yüksek potansiyeli olan Anodonta woodiana and Limnodrilus hoffmeisteri gibi suda yaşayan hayvanlar birliğidir. 

Dahili Ağ