2.2. Endüstriyel Atık

Endüstriyel atıklar, tehlikeli inorganik ve organik bileşenler nedeniyle tehlikeli atıklar olarak tanımlanır. Bu atıklar, insan sağlığına veya bitkilerin ya da hayvanların hayati eylemlerine zarar vermek (akut ve kronik toksisite, karsinojenisite, teratojenisite, patojenisite vb.), ekosistemin biyoçeşitliliğini, yanmazlığı, aşındırıcı aktiviteyi, patlama özelliğini vb. azaltmak gibi tehlikeli atıkların ortak özelliklerini sergilemektedir. Tehlikeli endüstriyel atıklar; petrolle kirlenmiş toprak ve tortuları, hidroksit tortuları, asidik ve bazik çözeltileri, halojenli organik çözücüleri, halojenik olmayan organik çözücüleri, boya tortularını, galvanik atıkları, tuz tortularını, pestisit içeren atıkları, patlayıcıları ve zararlı madde içeren atık suları ve gaz emisyonlarını içermektedir. İkincil atıklar; tortular, çökeltiler, atık sular, lechatlar ve hava emisyonları gibi tehlikeli endüstriyel atıkların toplanması, işlenmesi, yakılması ve bertaraf edilmesinden üretilmektedir. Bu ikincil atıklar, ayrıca toprak, su ve hava kirliliğine yol açabilir.

backnext

 

Dahili Ağ