2. Μελλοντικές προοπτικές

Οι διαθέσιμες προς το παρόν μέθοδοι για την ανίχνευση των ΓΤΟ και των παραγώγων τους, δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ δύο διαφορετικών συστατικών στα τρόφιμα. Οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του περιεχομένου σε ΓΤΜ σε επίπεδο είδους.

Επί του παρόντος, οι εταιρείες που ζητούν την έγκριση των ΓΤΟ στην Ευρώπη έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν μυστικές τις πληροφορίες ακολουθίας που περιγράφουν τους αντίστοιχους ΓΤΟ τους. Για το λόγο αυτό, οι επιστήμονες δεν έχουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό μεθόδων ανίχνευσης.

Απαιτούνται καλύτερες μέθοδοι για την απομόνωση και ανίχνευση των μορίων που μας ενδιαφέρουν και για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση τους και τέτοιες μέθοδοι αναπτύσσονται προς το παρόν. Το μεγαλμέρος αυτών στρέφονται στις μεθόδους DNA που μπορούν να επιτρέψουν την αύξηση της ειδικότητας μέσω:

ПВР PCR μεθόδων, στόχος των οποίων είναι η θέση σύνδεσης μεταξύ του ένθετου και του τμήματος ενσωμάτωσης.

Μεθόδους που βασίζονται σε «ίχνη» και είναι ειδικές για τους ΓΤΟ, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογία,

Διαγνωστικά μικρο-τσιπ, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας σε κληρονομικές ασθένειες.

Τέλος, δοκιμές επάρκειας των διαπιστευμένων εργαστηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, πρέπει να οργανωθούν για τα βιομηχανικά ιδρύματα ελέγχου και τα ιδρύματα που διεξάγουν ανάλυση των ΓΤΟ.

backnext

Intranet