ΒΗΜΑ 2

Ποιος είναι ο επαγγελματικός σας τομέας και  το επίπεδο  του Ευρωπαϊκού Πλασίου Προσόντων (ΕΠΠ)?

 

Βιολογία (BIO)  ΕΠΕΠ 6  ΕΠΕΠ 7
Χημεία (CHEM)  ΕΠΕΠ 6  ΕΠΕΠ 7
Οικολογία (ECO)  ΕΠΕΠ 6  ΕΠΕΠ 7
Μηχανική Περιβάλλοντος (ENV-ENG)  ΕΠΕΠ 6  ΕΠΕΠ 7
Πολιτική μηχανική (CIV-ENG)  ΕΠΕΠ 6  ΕΠΕΠ 7

Intranet